Beskydy - Valašsko Beskydy - Valašsko Podrobné hledávání v kategoriích
Hledání přes GPS mapu

Radegast

InfoČesko

Přihlášení
Login
Heslo


Ikonka pro Vás
ikonka Beskydy.cz

ikonka Beskydy.cz
www.beskydy.cz - Přírodní zajímavosti - Beskydy - Chráněná území - CHKO BESKYDY

CHKO BESKYDY

Místo:Správa CHKO Beskydy
Adresa:Nádražní 36, 756 61 Rožnov p.R.
Telefon:+420 571 657 407
Mobil:
Email:beskydy(zavináč)nature(tečka)cz
WWW:http://www.valasskakrajina.cz; http://www.beskydy.ochranaprirody.cz
GPS:49°27'28,285"N, 18°8'28,327"E

Pro detail klikni (ortofotomapa)

Základní mapa

Chráněná krajinná oblast Beskydy je svou rozlohou 1 160 km2 největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice.

Rozkládá se v členité hornatině Vnějších Západních Karpat a zaujímá téměř celé území Moravskoslezských Beskyd, podstatnou část Vsetínských vrchů a moravskou část Javorníků tvořích hranici ze Slovenskem. Zde na ni bezprostředně navazuje CHKO Kysuce. Území se rozkládá v Moravskoslezském a Zlínském kraji a zaujímá jižní polovinu okresu Frýdek–Místek, východní polovinu okresu Vsetín a malou část jihovýchodu okresu Nový Jičín. Nadmořská výška je 350 až 1323 m.

Zhruba dvě třetiny území CHKO Beskydy dnes pokrývají lesy. Najdeme zde i zachovalé jedlobukové lesy a horské smrčiny. Krajinu Beskyd však tvoří také louky, pastviny, meze a remízky. CHKO Beskydy je domovem pro mnoho vzácných živočichů a rostlin. Mezi geologické zvláštnosti patří například tzv. pseudokrasové jeskyně tvořené velkými pískovcovými b

Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly zejména původní pralesovité lesní porosty s výskytem vzácných karpatských živočišných i rostlinných druhů, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy (až 30 jeskyní bez krápníků) a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s tímto územím.

Posláním CHKO Beskydy je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních toků a ploch, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a zástavba lidového rázu."

Význam přírodní hodnoty chráněné krajinné oblasti Beskydy je podtržen vyhlášením 57 maloplošných zvláště chráněných území

- 7 národních přírodních rezervací (NPR)
- 26 přírodních rezervací (PR)
- 24 přírodních památek (PP)

(NPR Mionší; NPR Mazák; NPR Pulčín–Hradisko; NPR Radhošť; NPR Kněhyně–Čertův mlýn; NPR Salajka; NPR Razula; PR Velký Polom; PR Čerňavina; PR Travný; PR Trávný potok; PR Malenovický kotel; PR Mazácký Grúnik; PR Zimný potok; PR Poledňana; PR Draplavý; PR Bučací potok; PR Smrk; PR Malý Smrk, PR Studenčany; PR V Podolánkách; PR Klíny; PR Nořičí; PR Huštýn; PR Trojačka; PR Kutaný; PR Galovské lúky; PP Motyčanka; PP Kyčmol; PP Byčinec; PP Obidová; PP Vodopády Satiny; PP Pod Lukšincem; PP Ondrášovy díry; PP Podgrúň; PP Kněhyňská jeskyně; PP Velký Kámen; PP Zubří; PP Rákosina ve Stříteži; PP Poskla; PP Pod Juráškou; PP Kudlačena; PP Kladnatá–Grapy; PP Lišková; PP Brodská; PP Skálí; PP Vachalka; PP Smradlavá; PP Stříbrník; PP Uherská).

V rámci budování evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla celá CHKO navržena jako Evropsky významná lokalita a v roce 2006 zde byly zřízeny 2 ptačí oblasti – Beskydy a Horní Vsacko, které chrání 10 druhů lesních ptáků a 2 druhy zemědělské krajiny. Celkem je v ČR vyhlášeno 38 ptačích oblastí. 5.3. 2008 byla Evropsky významná lokalita Beskydy zařazena do Evropského seznamu území chránících druhy a stanoviště dnes ohrožené v celé Evropě. V celé ČR je takových lokalit vymezeno 879.

Po dlouhých 80 letech se v roce 1994 v Beskydech znovu objevili vlci. Podle poslednich odhadu se v Beskydech pohybuje kolem 8-10 rysu, 3-5 vlku a 1-3 medvedi.

Maloplošná chráněná území jsou menší plochy přírodovědecky nebo esteticky velmi významné nebo jedinečné. Přírodní rezervace (PR) slouží k ochraně ekosystémů významných v dané oblasti. Přírodní památka (PP) chrání přírodní útvar regionálního významu (např. geologický útvar, naleziště ohrožených druhů rostlin nebo živočichů apod.) Národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní památky (NPP) slouží k ochraně obdobných přírodních hodnot jako PR a PP, jde zde ale o hodnoty významné v národním nebo mezinárodním rámci.

Území CHKO je rozděleno do čtyř zón podle podmínek ochrany. 1. zona představuje nejcennější, přírodě blízké nebo člověkem málo pozměněné části CHKO a má nejpřísnější ochranu. Člověkem silně pozměněné ekosystémy, souvisle zastavěná území, velké celky zemědělských pozemků tvoří 4. zónu, kde hospodaření prakticky není omezeno.

Vyhlášení CHKO Beskydy : 5. března 1973 výnosem MK ČSR č. j. 5373/1973
Rozloha : 1160 km2
Nadmořská výška : 350 m (Zubří) - 1323 m (Lysá hora)
Lesnatost : 71 %
Územní vymezení : kraj Moravskoslezský a Zlínský, odresy Nový Jičín, Frýdek- Místek a Vsetín
Katastrální území : 74 katastrálních území (celou plochou nebo částí), které řídí 7 městských a 58 obecních úřadů.
Obyvatelstvo: přibližně 65 tisíc obyvatel.
Sídlo správy : Rožnov pod Radhoštěm

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

    Pobyt návštěvníků v CHKO Beskydy je řízen návštěvním řádem.
  • zákaz vstupu do chráněného území mimo značených cest, poškozování značení CHKO i chráněných území, dodržování vyhlášek o chráněných druzích rostlin a živočichů.
  • zákaz poškozování přírody trháním a vykopáváním rostlin, ničením a poškozováním stromů, ničením hub, živočichů a znečišťováním vody
  • zákaz odhazování odpadků
  • zákaz rozdělávání ohňů, táboření a parkování mimo vyhrazené prostory
  • zákaz umývání vozidel v přírodě
  • zákaz rušení klidu zvěře či ostatních návštěvníků přírody

CHKO V BĚHU ČASU

1933
Vydán první výnos na ochranu pralesa Mionší – vzniká státní přírodní rezervace.

1948
Vyhlášena 1. nelesní přírodní památka „Zubří“ na území budoucí CHKO.

1964/1969
Na místě části obce Staré Hamry byla vystavěna přehradní nádrž Šance. Její plocha je 336 ha, délka 7,6 km, přehradní hráz je vysoká 65 metrů. Pod přehradou nenávratně zmizela největší beskydská rašeliniště.

1968
Z neznámých důvodů vyhořela Ostravská chata na cestě na Lysou horu.

1972/73
Schválen první Velký územní celek Beskydy, dokument o plánování výstavby v území CHKO.

1973
Vyhlášení CHKO Beskydy.
Od roku 1973 je v Beskydech každoročně zaznamenán výskyt medvědů.

1975
Na území Beskyd byla schválena první uzávěra na výstavbu dalších chatovišť.

1978
Vyhořela Bezručova chata na Lysé hoře, vystavěna v roce 1934 Klubem československých turistů.

1978/1979
V noci ze dne 31. 12. 1978 na Nový rok 1. 1. 1979 proběhl teplotní zvrat, kdy teplota přes noc klesla o 20° C a způsobila hromadné hynutí lesních porostů na nejvyšších vrcholech Beskyd.

1979
Na území CHKO byl po dlouhé době pozorován návrat krkavců. Jejich populace byla v Československu téměř vyhubena pokládáním otrávených návnad.

1981
Začala výstavba dolu ve Frenštátě p. R., hyzdící panoráma Beskyd. Po 10 letech byly práce pozastaveny a důl zakonzervován, konzervační režim trvá dodnes.

1982
Dostavěn vysílač na Lysé hoře. Jeho výška je 78 m, což je asi o 28 m více než má nejvyšší beskydská jedle.

1983
Letecké vápnění lesních porostů postižených imisemi probíhalo od r. 1983 ve 2 letých cyklech celkem třikrát. Cílem bylo snížit aciditu půdy. Efektivita tohoto pokusu byla však poměrně malá.

1986
Po několikaleté výstavbě byla dokončena přehrada Stanovnice v Karolince.

1986
Založeno Experimentální ekologické pracoviště na Bílém Kříži. Po r. 1989 se výzkum zaměřil na studium vlivů globálních změn (zvýšení CO2) na lesní ekosystémy.

1988
Zrušena původní naučná stezka „Mionší“ z důvodu nerespektování pravidel stanovených k ochraně přírodních hodnot.

1991
Na Bílém Kříži byla vztyčena větrná elektrárna. Již v roce 1992 byla pro neefektivnost provozu demontována.

1992
Schválen nový zákon na ochranu přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.). Byl uznáván jako jeden z nejkvalitnějších zákonů porevoluční doby.

1993
Správa přerozděluje zemědělcům v přírodovědně nejcennějších lokalitách první dotace na hospodaření.

1994
Po dlouhých 80 letech se v Beskydech znovu objevili vlci.

1997
Přišla povodeň, která změnila dočasně charakter vodních toků v Beskydech. Na Lysé hoře bylo 6. července naměřeno 233,8 mm srážek – tolik jindy naprší za celý měsíc červenec. Zaznamenány byly desítky sesuvů.

1997
Socha bájného Radegasta nestála na svém místě na Radhošti. Originál byl v květnu 1996 přemístěn na radnici do Frenštátu p. R., kopie z odolnější žuly byla na původním podstavci postavena až v červenci 1998.

1999
Vystavěna cesta na Kohútku na hřebeni Javorníků. Díky svému „alpskému“ provedení byla navržena mezi ocenění „stavba roku“.

1999
Sestaven první odborný dokument o CHKO – plán péče, s platností do roku 2009.

2000
„Míša z Brodské“ – medvěd, který chodil po Vsetínských vrších od 25. května a působil velké škody na hospodářských zvířatech i majetku; odchycen byl 4. srpna.

2003/2004
Proběhla v ČR jedinečná revitalizace 300 m úseku štěrkonosného divočícího toku Kněhyně na k. ú. Prostřední Bečva.

2004
Uzavřena kapitola lyžování na tzv. severní sjezdovce na Lysé hoře. Lyžařský vlek zde byl v provozu od roku 1954.

2004
Novela zákona o ochraně přírody a krajiny včleňuje evropskou legislativu do naší národní. Začíná vymezování evropské soustavy chráněných území – Natura 2000.

2004
Vyhlášeno 6 nových lesních rezervací na území Lesní správy Ostravice: Malenovický kotel, Malý Smrk, Bučací potok, Studenčany, Draplavý a Zimný.

2005
Začal projekt Čistá Bečva (výstavba kanalizace), dotovaný z evropských fondů.

2006
Vyhlášeny 2 ptačí oblasti na území CHKO – Horní Vsacko a Beskydy, chránící 10 druhů lesních ptáků a 2 druhy zemědělské krajiny. Celkem je v ČR vyhlášeno 38 ptačích oblastí.

2008
5.3. byla Evropsky významná lokalita Beskydy zařazena do Evropského seznamu území chránících druhy a stanoviště dnes ohrožené v celé Evropě. V celé ČR je takových lokalit vymezeno 879.

Data sestavili Marie Popelářová, Jan Petřvalský a František Jaskula

Další organizace a sdružení mimo Správu CHKO, které přispívají k ochraně Beskyd

Hnutí DUHA Olomouc
Dolní náměstí 38, Olomouc, 772 00
Tel: 585 228 584
E-mail: olomouc@hnutiduha.cz
http://www.hnutiduha.cz/olomouc, www.selmy.cz
Mimo jiné organizuje v Beskydech dobrovolnické Vlčí hlídky

ČSOP Salamadr
Tylovice 1805, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel: 571 656 456
E-mail: salamandr@ecn.cz
www.salamandr.info
- nezávislá profesionální organizace, jejíž cílem je péče o kulturní a přírodní dědictví Beskyd.

Sdružení Beskydčan
Beskydčan, o. s., Muchovice 393, 739 14 Ostravice
Tel. 558 682 439
http://beskydcan.zde.cz

Actaea – společnost pro přírodu a krajinu
Adresa: 5. Května 1342, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
E-mail: actaea@valasskakrajina.cz
www.actaea.cz

Občanské sdružení NAŠE BESKYDY
Martinská čtvrť 1137, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
Tel. 556 843 293
www.nasebeskydy.cz
- zabývá se problematikou kolem dolu Frenštát a těžby v Beskydech

Občanské sdružení Ostravice zelená
Ostravice zelená, Ostravice 371, 739 14
Tel. 774 020 544 (předseda Mgr. Jiří Krpeš)
www.ostravice-zelena.cz
Ostravice zelená je ambiciózní projekt moderní vesnice pro rodinný život.


Datum poslední aktualizace článku: 19.2.2015

O projektu | Kontakty | Ceník reklamy | Zákaznická zona | Doporučujeme | Partneři

Průvodce Českem - InfoČesko.cz | InfoJeseníky.cz | inPhoto počasí

Copyright (C) 1998-2016 its Beskydy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Používá Gate.NET v3.16b
Doporučujeme: Lyžování Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy | Ubytování Frenštátsko | Ubytování Valašsko - Javorníky - Vsetínské vrchy | Ubytování Slezské Beskydy | Ubytování Frýdecko-Místecko | Ubytování Hostýnské vrchy | Last Minute Beskydy | Chalupy Beskydy | Beskydy bez bariér | Koupání v Beskydech | Horská služba Beskydy

Lyžování.cz, Lysá hora, České výlety, Wellness pobyty, Trasovník, Eurovíkendy, zájezdy, letenky, SNOW – časopis pro lyže a snowboard